Diensten dak

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene voorwaarden van DSP Dakdekkers (Verder genoemd als DSP) voor zakelijke contacten en contracten, alsmede particulieren behalve bitumineus dakwerk. Hiervoor gelden de Algemene Consumentenvoorwaarden DSP.

Artikel 1 . Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk, onderhoud of koop en verkoop door ons DSP.

1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden die wij bij elke offerte meesturen.

1.3. Bijzondere van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Overeenkomst.

2.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor DSP door zijn schriftelijke/mondeling bevestiging.

2.2. Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter onze beoordeling.

2.3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz. zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ons bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ons niet bindend en worden ter goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen en afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededelingen worden gedaan.

2.4. Indien bij aanbiedingen onzerzijds monsters worden verstrekt dan wel daarna wordt verwezen, dienen die monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn niet bepalend voor de te leveren samenstelling, kleur en/of kwaliteit

2.5. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bestellingen en opdrachten is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

2.6 DSP is in alle tijden bevoegd om de opdracht vanuit zijn kant te ontbinden. 

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

3.1. DSP aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3.2. Algemene voorwaarden worden slechts door DSP aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten.

4.1. Op alle door ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen behouden wij ons alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoud- iging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

4.2. De in 1 e lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen blijven ons onvervreemdbaar eigendom en dienen op 1 e verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

Artikel 5. Verplichtingen van DSP

5.1 DSP is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

5.2 DSP aanvaardt de opdracht onder voorbehoud, dat het voor het werk vereiste vergunningen en toewijzingen tijdig worden verleend.

5.3. Zo spoedig mogelijk na de opdracht vangt hij, in overleg met de op opdrachtgever de werkzaamheden aan.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever.

6.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat DSP tijdig kan beschikken:

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen enz.) e.e.a. op aanwijzing van DSP.

b. over het terrein, het water of de weg, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer , opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

d. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

6.2. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding water, gas elektriciteit, als mede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze bij of op het werk aanwezig zijn.

6.3. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering hiervan.

6.4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daarvoor voor DSP voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt ons om de opdracht door een door ons aan te wijzen derde, op een door ons gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door ons aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door ons met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

8.1 DSP is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven.

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

8.2 DSP is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van ons of van hen, die door ons te werk zijn gesteld op de aan ons opgedragen werk(en).

8.3 Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

8.4 DSP zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

8.5 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eisen gesteld door overheid en/of organisaties en instellingen belast met de toezicht op de bouw en/of bouwvoorschriften/ bouwver – gunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of diens wettelijk vertegenwoordiger voor tijdens of na het verstrekken daarvan aan ons zijn gegeven. Het al of niet verlenen van subsidie , financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en ons schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud.

9.1. Zolang DSP geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van DSP.

9.2. Het eigendomsvoorbehoud van DSP geldt tevens voor vorderingen van DSP uit hoofde van de uitvoering van het werk op uit hoofde van de koop/ verkoop te verrichten werkzaamheden en vorderingen tot schadevergoeding van DSP, inclusief rente en kosten wegens tekortkomingen van de opdrachtgever/ koper.

9.3. Wij hebben het recht deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

9.4. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen t.b.v. derden b.v. bankinstellingen d.m.v. verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 Materialen.

10.1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

10.2. Voor eventuele kleurverschillen van partijen materialen die niet in een keer besteld zijn c.q. naderhand besteld worden kunnen wij niet instaan.

10.3. Goederen die DSP tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, onder gehoudenheid van billijke verrekening.

Artikel 11. Annuleren.

11.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij ons bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering der opdracht en/of weigering der goederen.

11.2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behouden wij ons alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Gewaardeerd met een 9+

DSP wordt gewaardeerd met een 9+ door klanten!

24/7 service

Ook 's nachts is een DSP dakdekker altijd snel ter plaatse.

Vaktechnisch bedrijf

Dakdekkers van DSP beschikken over alle benodigde vaktechnische kennis.

30+ jaar ervaring

We hebben jarenlange ervaring op het gebied van pannen- en platte daken.